Kredyty bankowe

Kredyty bankowe – co to właściwie jest? Mówiąc w skrócie to umowa, która zawiera się w formie pisemnej pomiędzy wybranym bankiem a kredytobiorcą. Bank – jako instytucja na zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel lub nie, oraz czas. Z kolei kredytobiorcą (osoba otrzymująca środki finansowe) zobowiązuje się wykorzystać otrzymany kredyt z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobrane pieniądze wraz z należytym wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Patrząc na przedstawioną wyżej definicję, kredyt jest postrzegany jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych. Przede wszystkim cechuje się zwrotnością, celowością i odpłatnością.

Poniżej postaram się pobieżnie przedstawić rodzaje kredytów jakie są oferowane przez banki:

Kredyt dla podmiotów gospodarczych:

– Kredyt obrotowy
– kredyt w rachunku bieżącym
– kredyt w rachunku kredytowym
– kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację,
– kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni,
– linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna,
– kredyt sezonowy udzielany jest przedsiębiorstwom związanym z sezonowością,
– kredyt inwestycyjny udzielany na sfinansowanie inwestycji

Kredyt dla osób fizycznych

– kredyt mieszkaniowy
– kredyt hipoteczny
– kredyt o zabezpieczeniu innym niż hipoteka
– kredyt konsumpcyjny
– kredyt gotówkowy,
– kredyt samochodowy,
– kredyt studencki,
– kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Rozróżniamy różne charaktery samych kredytów: odnawialne lub nieodnawialne. Główną cechą kredytów odnawialnych jest fakt, że do spłaty kredytu zwiększa się o kwotę kredytu dostępną do wypłaty, która jest ograniczona przyznanym przez kredytodawcę (bank) limitem. Natomiast kredyt nieodnawialny to taki, który można wykorzystać tylko i wyłącznie raz, a więc spłata kapitału tego kredytu nie zwiększa kwoty kredytu dostępnej do wypłaty

Jak wyglądają kredyty bankowe w Polsce

Aby otrzymać kredyt należy złożyć wniosek kredytowy, w którym zawarta jest kwota kredytu, okres na jaki jest zaciągany kredyt, termin spłaty, pełną informację o zadłużeniu ogółem, w tym także z tytułu innych kredytów oraz pożyczek, dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy i proponowana forma zabezpieczenia.

Ogólne etapy realizacji umowy kredytu bankowego:
– wnioskowanie,
– analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy,
– podjęcie decyzji kredytowej przez bank,
– podpisanie umowy,
– wypłata kredytu w formie określonej umową,
– kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami umownymi.

Strony umowy kredytu

Biorąc pod uwagę polskie prawo – kredyty mogą udzielać tylko i wyłącznie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy. Innym podmiotom gospodarczym, które próbują oferować czynność zarezerwowane dla banków (tj. gromadzenie środków pieniężnych należących do innych podmiotów w celu udzielania kredytów) grozi grzywna do 5 mln złotych lub kara pozbawienia wolności do lat trzech.